Điều khoản dịch vụ

Đồng ý với các điều khoản và điều kiện pháp lý của chúng tôi

Chúng tôi điều hành trang web https://ytmp3converteronline.com/(“Trang web”) và các sản phẩm và dịch vụ liên quan khác tham chiếu hoặc liên kết đến các Điều khoản pháp lý này (“Điều khoản pháp lý”) (gọi chung là “Dịch vụ”).

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng chuyển đổi và tải xuống miễn phí nội dung YouTube ở nhiều định dạng khác nhau. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại Marketing.Ytmp3converter@gmail.com.

Các Điều khoản pháp lý này cấu thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc được ký kết giữa bạn, dù là cá nhân hay thay mặt cho một tổ chức (“bạn”) và YT MP3 Converter Online liên quan đến quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG CÁCH TRUY CẬP DỊCH VỤ, BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản pháp lý này, bạn rõ ràng bị cấm sử dụng Dịch vụ và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

dịch vụ của chúng tôi

Thông tin được cung cấp trong khi sử dụng Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực pháp lý đó hoặc sẽ khuất phục đất nước này. . Theo đó, những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương đó được áp dụng.

Dịch vụ không được thiết kế để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.). Vì vậy, nếu các hoạt động tương tác của bạn phải tuân theo các luật như vậy thì điều này sẽ không áp dụng. có thể sử dụng dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ của mình, bao gồm tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”). và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (“Nhãn hiệu”).

Nội dung và thương hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu (và các quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như cạnh tranh không lành mạnh) cũng như luật nghệ thuật tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Đại diện người dùng

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (1) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản pháp lý này; (2) bạn không phải là trẻ vị thành niên tại khu vực pháp lý nơi bạn cư trú; (3) bạn sẽ không truy cập Dịch vụ thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (5) việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Xác nhận quyên góp

Bạn và Dịch vụ đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp cũng như các lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác về Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả Đóng góp của mình và mọi tài sản trí tuệ liên quan hoặc các quyền sở hữu khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào có trong bất kỳ bài đăng nào bạn cung cấp cho bất kỳ khu vực nào của Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng góp của mình cho Dịch vụ và bạn đồng ý rõ ràng miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm pháp lý và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến Đóng góp của bạn.

Quản lý dịch vụ

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, (1) giám sát Dịch vụ xem có vi phạm các Điều khoản pháp lý này hay không; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các quy định pháp luật này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, xóa khỏi Dịch vụ hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào và (5) quản lý Dịch vụ theo một cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và giúp trình cài đặt Dịch vụ hoạt động dễ dàng hơn.

Thời hạn và chấm dứt

Các Điều khoản pháp lý này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Dịch vụ. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản pháp lý này, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, từ chối quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích đó (bao gồm cả việc chặn tên vì bất kỳ lý do gì). Không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào có trong các Điều khoản pháp lý này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Chúng tôi có thể chấm dứt việc bạn sử dụng hoặc tham gia Dịch vụ hoặc xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào do bạn đăng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định riêng của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên riêng, hư cấu hoặc sai của mình hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba đó . Buổi tiệc. Buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp khắc phục dân sự, hình sự hoặc lệnh cấm.

Những thay đổi và gián đoạn

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật thông tin về Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn sẵn có. Chúng tôi có thể gặp phải sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Dịch vụ, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc thay đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ. Không có nội dung nào trong các Điều khoản pháp lý này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến Dịch vụ.

Giải quyết tranh chấp

Bạn đồng ý đệ trình không hủy ngang lên cơ quan tài phán của tòa án tất cả các tranh chấp liên quan đến các Điều kiện pháp lý này hoặc mối quan hệ pháp lý được tạo ra bởi các Điều kiện pháp lý này. YT MP3 Converter Online cũng có quyền đưa vụ kiện tụng về vấn đề này ra tòa án ở tiểu bang nơi bạn cư trú hoặc, nếu các quy định pháp lý này áp dụng cho ngành nghề hoặc nghề nghiệp của bạn, ở tiểu bang nơi bạn kinh doanh chính.

Phải

Có thể có thông tin trên Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa mọi lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trong Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ tự chịu rủi ro. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ và việc sử dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về việc không vi phạm. Chúng tôi không thừa nhận bất kỳ sự bảo đảm hoặc đảm bảo nào liên quan đến tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung dịch vụ hoặc nội dung của trang web hoặc ứng dụng di động được liên kết với dịch vụ và chúng tôi không chịu trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý, bảo đảm, nội dung và tài liệu (2 ) người – hoặc thiệt hại tài sản dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, (3) truy cập trái phép hoặc sử dụng máy chủ bảo mật và/hoặc thông tin và thông tin chính thức của chúng tôi. thông tin được lưu trữ trong đó, (4) gián đoạn hoặc gián đoạn quá trình truyền đến hoặc từ Dịch vụ, (5) lỗi, vi-rút, ngựa Trojan hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ bởi các bên thứ ba. và/hoặc (6) bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung và tài liệu hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng nội dung được đăng, truyền tải hoặc có sẵn qua đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba thông qua Dịch vụ, bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc trang web khác hoặc bất kỳ quảng cáo nào trên bất kỳ trang web hoặc thiết bị di động nào. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba. Giống như bất kỳ giao dịch mua sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bất kể phương tiện hay môi trường nào, bạn nên sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của mình và thận trọng khi thích hợp.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẪU ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, THƯƠNG TÍCH, THƯƠNG TÍCH HOẶC trừng phạt. Mất dữ liệu hoặc thiệt hại khác do sử dụng Dịch vụ, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Đền bù

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả Luật sư hợp lý. Các khoản phí và chi phí mà bên thứ ba phải chịu do hoặc phát sinh từ (1) việc sử dụng Dịch vụ; (2) vi phạm các quy định pháp luật này; (iii) mọi hành vi vi phạm cam kết và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản pháp lý này; (4) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác mà bạn đã kết nối thông qua Dịch vụ. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, để chúng tôi bảo vệ những khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào liên quan đến khoản bồi thường này khi biết được điều đó.

Thông tin người dùng

Chúng tôi sẽ lưu giữ một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền tới Dịch vụ nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Dịch vụ cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện khi sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự mất mát hoặc sai lệch nào của bất kỳ thông tin nào như vậy và theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền khởi kiện chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc sai lệch nào đối với thông tin đó.

phong phú

Các Điều khoản pháp lý này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. quyền hoặc chỉ dẫn. Các quy định pháp luật này được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc thất bại nào do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần điều khoản nào trong các Điều khoản pháp lý này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản hoặc một phần điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản pháp lý này và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như việc thực thi bất kỳ điều khoản nào còn lại. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản pháp lý này hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng những quy định pháp lý này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do việc chỉnh sửa chúng. BẠN TỪ CHỐI BẤT KỲ BIỆN PHÁP BẢO VỆ NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ DỰA TRÊN HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY VÀ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY BẰNG CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN.

Liên hệ chúng tôi

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch vụ hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉpemasaran.ytmp3converter@gmail.com

Scroll to Top